Hotel Radisson BLU - Ansamblu ISHO

Ambiția hotelului din cadrul ansamblului ISHO este ca acesta să devină un punct de atracție la diferite scări, un reper necesar de vizitat și de locuit, un spațiu prietenos pentru conferințe și diverse evenimente publice, o experiență memorabilă.
La nivel de scară urbană, un obiectiv important pentru hotel este să devină o prezență iconică. Situl de pe colț, cu relația către bulevard și fundalul său definit de fațadele ritmate ale clădirilor de birouri, este favorabil. Se conturează un accent puternic pe mai multe straturi: READ MORE

Hotel Radisson BLU - Ansamblu ISHO

Ambiția hotelului din cadrul ansamblului ISHO este ca acesta să devină un punct de atracție la diferite scări, un reper necesar de vizitat și de locuit, un spațiu prietenos pentru conferințe și diverse evenimente publice, o experiență memorabilă.
La nivel de scară urbană, un obiectiv important pentru hotel este să devină o prezență iconică. Situl de pe colț, cu relația către bulevard și fundalul său definit de fațadele ritmate ale clădirilor de birouri, este favorabil. Se conturează un accent puternic pe mai multe straturi:

1. TIPOLOGIE.
Forma generală trebuie să devină memorabilă și vizibilă din diferite direcții, cu un volum mai înalt decât înălțimea generală a clădirilor de birouri. Volumul principal trebuie să fie curat, simplu și puternic, în contrast cu ritmul tectonic înconjurător. De aceea, arhitectura poate fi atectonică, singura cu acest limbaj din întregul ansamblu.
Trebuie să păstreze aliniamentul principal, atât spre nord cât și spre vest, totodată respectând retragerea de 20 m de la fațadele clădirii de birouri către est și sud. Juxtapus peste spațiile semi-publice - parter, mezanin și etajul 1 - volumul principal ce adăpostește 160 de camere trebuie să permită, prin structura sa, flexibilitate nivelelor inferioare, necesar în primul rând spațiului generos, pe două etaje, a sălii de bal.

2. MORFOLOGIE.
Hotelul trebuie să atragă prin atmosfera sa, o surpriză și o aventură. Trebuie să seducă. Spațiul public dinspre bulevard trebuie să invite, spațiul său interior trebuie să transmită interpretări a unor tematici precum „avantagardă”, „inovativ”, „cosmopolit”, „multi-intercultural”, „Secession”, etc.. Toate simțurile trebuie luate în considerare, nu doar percepția vizuală.
Natura și lumina trebuie introdusă în interiorul parterului, mezaninului și primului etaj, echilibrând astfel caracterul lor foarte mineral. Terasa verde de deasupra este, de asemenea, obligatorie.
Camerele și spațiul barului și piscinei trebuie să ofere surpriza priveliștilor către oraș.

3. TOPOLOGIE.
Întreaga strategie de planificare, proiectul arhitectural, amenajarea interioară și chiar detalierea apartamentelor trebuie să ia în considerare încadrarea priveliștilor și vederilor panoramice.
Hotelul trebuie să fie consecvent în valorificarea imaginii bulevardului, camerele trebuie să privească în lungul bulevardului în ambele direcții, est și vest. Cea mai importantă priveliște este către vest, către centrul orașului. Deoarece clădirile din vecinătate au o înălțime redusă, începând cu etajul 4, întreaga latură vestică a hotelului beneficiază de această oportunitate. Ultimul etaj reprezintă platforma ideală de a consolida imaginea întregului oraș, cu țesutul și silueta sa.

RO//EN

The ambition for the hotel in the ISHO ensemble is to become an attractor at different scales, to become a must to see and to live in , a friendly facility for conferences and all kind of public events, an unforgettable experience.
At urban scale, an important task for the hotel is to become an iconic presence. The corner site, it’s presence to the boulevard and it’s background composed by the massive rhythmic pattern of the office buildings are favorable. A powerful accent might be at different layers :

1. TYPOLOGY.
As general shape it has to be memorable and visible from different directions, with a higher volume than the general height of the office buildings. The main volume has to be clear, simple and powerful, in contrast with the tectonic rhythms surrounding it. That’s why it might be atectonic, the only one to be like that in the whole ensemble.
It has to keep the main alignment on both north and west sides and to respect the 20 m. distance from the offices facades to the east and south. Juxtaposed over the massive container sheltering the semi-public spaces - ground-floor, mezzanine and probably first floor – the main volume sheltering 160 rooms has to permit, with his structure, the flexibility under it, first of all the huge and double height ball-room space.

2. MORPHOLOGY.
The hotel has to be an attractor by it’s atmosphere, a surprise and an adventure. It has to seduce. The public space to the boulevard has to invite inside, it’s public inner spaces have to develop interpretations of themes like “avantgarde”, “innovative”, “cosmopolitan”, “multi-intercultural” (maybe between Balkan and Central Europe), “Secession”, etc.. Not only the visual perception, but all the senses have to be taken into consideration.
Nature and light have to be introduced inside the container sheltering ground-floor, mezzanine and first floor practicing courtyards, etc., balancing in this way the very mineral character there. The green roof over it is also compulsory.
The design of the rooms and of the pool-bar have to offer the surprise , the views to the city also.

3. TOPOLOGY.
The whole planning strategy , the architectural design, the inner landscaping and even the detailing of the apartments are to take into consideration viewing and framing directions and panoramas .
The hotel has to be consistent with enhancing the boulevard image, the rooms have to look the long of the boulevard in both directions , east and west. A most important view available is to the west, to the city center. Because the low rise of the building in the neighborhood beginning with the fourth floor the whole west side of the hotel has this opportunity. The last floor has to be the ideal platform to reinforce the image of the whole city with its silhouette and tissue.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi, Ovidiu Micsa

Colaborator: Simina Cuc, Monica Manase, Patricia Murar, Daniel Muntean, Ovidiu Gabor, Petra Boulescu, Adelina Cioata, Bianca Ruxanda, Interior Design: BLOCHER PARTNERS

Location: Timișoara

Client: Take Hotel SRL

Structural engineering: ing. Cornel Farcaș, ing. Christian Lannert

Design period: 2016 - 2020

Total built area: 10566 sqm